Kategorie:

DĘBICA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 342 828,00 1 815 175,00 511 814,00 405 698,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 880,00 80 256,00 11 115,00 17 938,00
Zysk (strata) brutto 54 800,00 83 336,00 11 972,00 18 627,00
Zysk (strata) netto 42 679,00 68 392,00 9 324,00 15 287,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 219 014,00 177 900,00 47 846,00 39 761,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -190 762,00 -112 442,00 -41 674,00 -25 131,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 156,00 -60 192,00 -12 049,00 -13 453,00
Przepływy pieniężne netto razem -26 904,00 5 266,00 -5 877,00 1 177,00
Aktywa razem 1 980 569,00 1 818 556,00 430 615,00 394 070,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 819 525,00 648 845,00 178 181,00 140 601,00
Zobowiązania długoterminowe 3 449,00 3 682,00 750,00 798,00
Zobowiązania krótkoterminowe 708 234,00 552 500,00 153 984,00 119 723,00
Kapitał własny 1 161 044,00 1 169 711,00 252 434,00 253 469,00
Kapitał zakładowy 110 422,00 110 422,00 24 008,00 23 928,00
Liczba akcji (w szt.) 13 802 750,00 13 802 750,00 13 802 750,00 13 802 750,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,09 4,95 0,68 1,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,09 4,95 0,68 1,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,12 84,74 18,29 18,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,12 84,74 18,29 18,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,72 4,08 0,82 0,93

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *