Kategorie:

DĘBICA SA (8/2022) Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2022 r., podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.

Zarząd rekomenduje podział zysku za rok 2021, który wyniósł 42 678 782,57 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 57/100), w następujący sposób:

1. kwotę 32 022 380,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,32 zł na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;

2. kwotę 10 656 402,57 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote 57/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *