Kategorie:

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (10/2022) Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 24 czerwca 2022r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 roku.

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………………..”

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:

– ……………………………”

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku.

9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021,

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.”

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2021, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.”

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021, zgodnie z którym:

– bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.356 tys. zł,

– rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazuje zysk netto w kwocie 33 tys. zł,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.”

5. Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021r., postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 32.596,74 złotych netto na pokrycie strat z poprzednich lat obrotowych.”

6. Projekty uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze – Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.”

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

„Stosownie do regulacji art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki tj. bilans za rok 2021, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej – po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, a w szczególności informacją o zawarciu w dniu 22 kwietnia 2022r. układu z wierzycielami oraz o zatwierdzeniu tego układu przez sąd upadłościowy postanowieniem z dnia 20 maja 2022r., oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu, co do efektów osiągniętych dzięki realizowanemu nadal planowi naprawy sytuacji finansowej Spółki, a także po zaznajomieniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę – postanawia kontynuować działalność (istnienie) Spółki.”

9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, postanawia:

1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 29.04.2022r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 20 % w skali roku – do czasu znaczącej poprawy wyników finansowych Spółki.

Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *