Kategorie:

STALPRODUKT SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Stalprodukt S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wygoda 69. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz dodatkowe dokumenty związane z porządkiem obrad ZWZ stanowią załączniki do niższego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *